రవి  చంద్ర  కుజ  బుధ  గురు  శుక్ర  శని  రాహుR  Ur Ne Pl లగ్నం      
 
Current kundali
08 Apr 2020 01:51:23
 
   
       కేతుR  
 • Current Planet Positions (గ్రహ స్థితి)
 • లగ్నం 0 మేషం అశ్విని 1
  రవి0.00మేషంఅశ్విని 1
  చంద్ర 0.00మేషంఅశ్విని 1
  కుజ 0.00మేషంఅశ్విని 1
  బుధ 0.00మేషంఅశ్విని 1
  గురు 0.00మేషంఅశ్విని 1
  శుక్ర 0.00మేషంఅశ్విని 1
  శని   0.00మేషంఅశ్విని 1
  రాహు R 0.00మేషంఅశ్విని 1
  కేతు R 0.00కన్యచిత్త 2
 • Today Panchangam (ఈ రోజు పంచాంగం)
 • వారం
  తిథి , : వరకు
  నక్షత్రం , : వరకు
  యోగం , : వరకు
  కరణం , : వరకు
  రాహు కాలం నుండి వరకు
  గుళిక కాలం నుండి వరకు
  యమగండం నుండి వరకు
  సూర్యోదయం
  సూర్యాస్తమం

 Today Telugu Panchangam and curent planets positions at Hyderabad

Telugu Panchangam Telugu Horoscope Welcome to our free online janmakundali/ janamkundli, janampatri/ Horoscope page. Here you can get your complete Vedic birth chart with preditions. You can get your rashi, nakshatra details along with lucky points, avakahada chakra, ghata chakra, lagna, navamsha and bhava kundali, KP Astrology, Vimshottari dasha/ bhukti details and predictions based on your birth chart and planetary positions. Do visit regularly to find out more.Astrology is the study of the movements and relative positions of planets for divining information about human affairs and terrestrial events. Indians, Chinese, developed elaborate systems for prediction of terrestrial events from planetory observation.

Call Now: 707 567 1188

telugu astrology numerology name correction career horoscope