సవివరమైన అదృష్ట రత్న నివేదిక @ Rs.99 only

అదృష్ట రత్న సూచన
మీ జాతకపరంగా మీకు సరిపడే అదృష్ట రత్నం సూచించబడును

క్యారెట్లలో రత్నం యొక్క బరువు
మీరు ధరించాల్సిన రత్నం ఎన్ని క్యారెట్ల బరువు ఉండాలో సూచించబడును

రత్నధారణకి ముందు చేయవలసినవి
మీరు రత్నాన్ని ఎప్పుడు ధరించాలి, ఎలా ధరించాలి వంటి విషయాలు తెలుసుకోండి

మీ అభివృద్ధి కోసం మీ అదృష్ట రత్నం
ప్రతికూల గ్రహప్రభావాన్ని తగ్గించి అనుకూల గ్రహాల లాభాలు ఎలా పొందాలో సూచించబడును

రత్నధారణ గురించిన సూచనలు, సలహాలు
మీరు ఏ దశలో ఎటువంటి రత్నం ధరించాలి, ఎలాంటి నియమాలు పాటించాలి వంటివి తెలుసుకోండి


* Report will be delivered within 48 hours to your email via PDF format.
* Number of pages may slightly vary depending on horoscope.

*Free online Vedic Telugu horoscope Janmakundali Jatakam with Predictions. Welcome to Telugu free online janmakundali/ janamkundli, janampatri/ Horoscope page. You can get your complete Vedic birth chart with predictions. Get your rashi, nakshatra details along with lucky points, avakahada chakra, ghata chakra, lagna, navamsha and bhava kundali, Vimshottari dasha/ bhukti details and predictions based on your birth chart and planetary positions.

Astrology is not a myth or belief, it's pure science which is helping people from thousands of years. This is life giving science which guides us for a better and problem free life. The main aim of Om Sri Sai Jyotisha Vidyapeetham is spreading of this divine science and giving proper guidelines to youth. Current generation youth suffering with so many issues like, education, career, marriage, etc. With the help of Astrology one can learn which is good to him and what he can do for a better life. Astrology can help to choose proper career, perfect match and healthy life. To help people who are suffering with lack of guidelines and confidence, this website started many free and paid Astrology services and remedial services.

Call Now: 707 567 1188