న్యూమరాలజీ ద్వారా మీ పేరు సవరణ Rs.499 మాత్రమే


మీ యొక్క జన్మ సంఖ్య & నామ సంఖ్య తెలుసుకోండి
మీ పుట్టిన తేదీ మరియు పేరు ఆధారంగా మీ యొక్క జన్మ సంఖ్య & నామ సంఖ్య కనుగొనబడును. న్యూమరాలజీ ప్రకారం, ఒక వ్యక్తి జీవితంపై పేరు మరియు పుట్టిన తేదీ ప్రభావం చూపుతాయి.

వ్యక్తిత్వం మరియు జీవితం యొక్క వివరణ
వ్యక్తిత్వం, జీవనశైలి మరియు మీ జన్మ సంఖ్యని బట్టి మీ యొక్క అదృష్టాలను నివేదికలో ఇవ్వబడును

ఆరోగ్యం, వృత్తి & వైవాహిక జీవితం
మీ సంఖ్యల యొక్క సవివరమైన విశ్లేషణ ఆధారంగా మీ వృత్తి ఉద్యోగం, ఆరోగ్యం, ప్రేమ, వైవాహిక జీవితం గురింఛి సమాచారం అందించబడును.

మీకు సరైన భాగస్వామి యొక్క సూచన
మీ అంతర్గత వ్యక్తిత్వ లక్షణాలు, మీ ఇష్టాలు, అయిష్టాలను విశ్లేషించి తదనుగుణంగా మీకు సరైన భాగస్వామిని సూచించబడును.

ముఖ్యమైన సంవత్సరాలు
మీ జీవితంలోని ముఖ్యమైన సంవత్సరాలు, ఇతర ముఖ్యమైన జీవితాంశాలపై దిశా నిర్దేశం చేయబడును.

వ్యక్తిగత మెరుగుదల
వ్యక్తిగతంగా మిమ్మల్ని మీరు మెరుగుపరచుకోవడానికి, విజయావకాశాలు పెంచుకోవడానికి వివిధ విషయాలు తెలియజేయబడును - అదృష్ట సంఖ్యలు, అదృష్ట రంగులు, అనుకూలమైన రోజులు మొదలగునవి.

* Name correction takes minimum 72 hours.

 Please enter your details(Dont use surname/initial)


We accept payments through


We accept Net Banking, Debit Cards, Net Banking through PAYUMONEY


We accept PAYTM Payments 7075671188


after submitting form you will get payment gateway link.

Free Numerology, free numerology reading, free numerology, name change numerology in telugu by date of birth, telugu numerology, free numerology report, numerology name correction, free numerology check, free numerology check*Free online Vedic Telugu horoscope Janmakundali Jatakam with Predictions. Welcome to Telugu free online janmakundali/ janamkundli, janampatri/ Horoscope page. You can get your complete Vedic birth chart with predictions. Get your rashi, nakshatra details along with lucky points, avakahada chakra, ghata chakra, lagna, navamsha and bhava kundali, Vimshottari dasha/ bhukti details and predictions based on your birth chart and planetary positions.

Numerology is a belief in the divine, mystical relationship between a number and one or more coinciding events. It is the study of the numeric value of the letters in word, name and idea. It is often associated with the paranormal, alongside astrology and divinatory arts.

Whatsapp : 707 567 1188

telugu astrology numerology name correction career horoscope