ప్రాథమిక జ్యోతీష్యం

1. పంచాంగ పరిచయం
2. రాశి చక్ర నిర్మాణం
3. గ్రహాలు - కారకత్వాలు
4. రాశులు - తత్వాలు
5. నక్షత్రాలు - లక్షణాలు
6. భావాలు - సూచకాలు
7. భావ-గ్రహ బల నిర్ణయం
8. హోరా ప్రశ్న
9. గ్రహ వేధలు
10. నవాంశ - ఆరూఢం
11. జాతక దోషాలు
Fee : Rs.4950(ప్రాథమిక జ్యోతీష్యం + జాతక చక్ర పరిశీలన)   Pay Now

జాతక చక్ర పరిశీలన

1. నక్షత్ర దశా విదానం
2. భావాలు - కారక నిర్ణయం
3. గోచారం - రాశి ఫలాలు
4. ఏలినాటి శని
5. ముఖ్యమైన యోగాలు
6. జాతక పరిశీలన సూత్రాలు
7. స్థితి యుతి వీక్షణ
8. రాశి నవాంశల విశ్లేషణ
9. విద్య-ఆయు-వివాహం-వృత్తి
10. వివాహ-భాగస్వామ్య పొంతన
11. ప్రముఖుల జాతక విశ్లేషణ
Fee : Rs.4950(ప్రాథమిక జ్యోతీష్యం + జాతక చక్ర పరిశీలన)   Pay Now

Learn Astrology in telugu with Mobile App and video classes. Whatsapp 7075671188 for more details.

Learn Astrology Numerology Training online Hyderabad Distance Education correspondence

Whatsapp : 707 567 1188

telugu astrology numerology name correction career horoscope